اخبار اداره کل هرمزگان بيشتر

تدوین و تجدیدنظر و بازنگری 158 استاندارد ملی در استاندارد هرمزگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان، مریم یکتاپور معاون استاندارد سازی و آموزش این اداره کل از تحقق 131 درصدی برنامه عملیاتی در حوزه تدوین در سال 1399 خبر داد و گفت: سال گذشته با مشارکت کارشناسان این اداره کل، 42 عنوان استاندارد ملی، در حوزه های مختلف مصوب گردیده است که استانداردهای تدوین شده در زمینه های چوب و فرآورده های چوبی سلولزی و کاغذ، چرم و پوست و پایپوش، صنایع شیمیایی، فلزشناسی، مکانیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف، تجهیزات و فرآورده های نفتی، بسته بندی و مدیریت کیفیت می باشند.
وی افزود: مطابق برنامه عملیاتی سال 99، بازنگری 110 استاندارد ملی در دستور کار این اداره کل قرار گرفت که در نهایت 116 استاندارد ملی در 15 رشته مورد بازنگری قرار گرفته، که از این تعداد رشته خوراک و فرآورده های کشاورزی با 29 استاندارد بیشترین تعداد را شامل شده است.
یکتاپور گفت: استانداردهای مذکور از نظر سال منبع، ICS، رشته های کمیته ملی، وضعیت استاندارد از نظر نیاز به تجدید نظر، در دست تجدید نظر یا نیاز به ابطال مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و نسخه انگلیسی هدف و دامنه کاربرد (Scope) کلیه این استانداردها جهت بارگذاری در پورتال سازمان ملی استاندارد تهیه گردیده است.
معاون استاندارد سازی و آموزش خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد هرمزگان علاوه بر تدوین و تجدید نظر و بازنگری استانداردهای ملی، در تدوین دو استاندارد بین المللی کمیته فنی متناظرISIRI /TC102 مستقر در شرکت فولاد هرمزگان که با نظارت و راهبری این اداره کل صورت گرفته، مشارکت فعال داشته است.