دسترسی سریع

ارتباط با ما
آدرس : بندر عباس، بلوار امام حسین(ع)، اداره کل استاندارد استان هرمزگان
کد پستی : ۷۹۱۹۷۱۶۸۳۹
تلفن : 31171000-۰۷۶ / ۳۳۳۴۵۰۵۵-۰۷۶
نمابر : ۳۳۳۳۳۷۱۲-۰۷۶
تلفن گویا استانی : 1517
ایمیل سازمانی : isirhormoz@isiri.gov.ir

دفتر مدیر کل / معاونت منابع انسانی و پشتیبانی : 33330558 - 076
معاونت ارزیابی و انطباق : 33330554 - 076
معاونت استاندارد سازی و آموزش :   33351915 - 076
معاونت استاندارد بندر شهید رجایی :     31172000 - 076

ارتباط با مدیران ، معاونین و کارشناسان
(کد شهرستان بندرعباس ۰۷۶)
حوزه کاربر شماره داخلی
دفتر مدیر کل محمد کمالی ۱۲۱۰
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی آقای زارع زاده ۱۳۲۰
معاون ارزیابی انطباق آقای رنجبر ۱۲۳۵
معاون استاندارد سازی و آموزش خانم یکتاپور ۱۲۳۰
معاون استاندارد بندر شهید رجایی آقای زبردست ۲۱۱۲
رئیس اداره امور حقوقی و رسیدگی به شکایات خانم امیرزاده خیرآباد ۱۲۴۱
رئیس اداره حراست آقای مجیدی ۱۲۵۰
رئیس اداره اوزان و مقیاس ها آقای خورشیدی ۱۲۶۰
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای حامدی ۱۲۸۰
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت خانم احمد غلامی ۱۲۹۰
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد محمد حسین مسعودی فرد ۱۳۱۰
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد آقای ترابی زاده ۱۳۱۱
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خانم افسا ۱۳۱۳
اجرای استاندارد(طرح بازار) آقای نبوی ۱۲۳۶
رئیس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی خانم رستمی ۱۲۲۰
کارشناس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی خانم میرزاده ۱۲۲۱
حسابداری ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی خانم بروجردی ۱۲۲۲
مسئول آموزش خانم قبالی ۱۲۳۳
کارشناس آموزش خانم حیدری ۱۲۳۱
رئیس اداره تدوین استاندارد خانم دیانت ۱۲۳۸
رئیس اداره امورآزمایشگاه ها اکبر شهبا ۱۲۹۲
رئیس اداره توسعه منابع انسانی،بودجه و برنامه ربزی آقای کریم پور ۱۳۲۱
رئیس امور مالی آقای کناری زاده ۱۳۲۴
مسئول سامانه تدارکات الکترونیک دولت آقای سلجوقی ۱۲۴۳
دبیرخانه خانم اکبری ۱۳۲۷
کارشناس حقوقی خانم ختن ۱۲۴۴
کارشناس حقوقی شیوا براهویی ۱۲۴۵
کارشناس حراست آقای رامش جان ۱۲۵۱
مدیر شرکت تصدی گری مدیر ۱۱۲۶
پذیرش شرکت تصدیگری کارشناس ۱۱۲۷
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها معاونت شهید رجایی هرمز زاد
رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی معاونت رجایی آقای رضایی پور ۲۷۱۰
واحد فناوری اطلاعات معاونت شهید رجایی آقای بال افکن ۲۳۲۰
میز خدمت معاونت رجایی خانم رمضانی ۲۴۳۰
حسابداری معاونت شهید رجایی خانم حیدری ۲۴۳۴
مدیر شرکت تصدیگری معاونت شهید رجایی مدیر ۲۶۱۰
پذیرش شرکت تصدیگری معاونت شهید رجایی کارشناس ۲۶۱۱
حوزه کاربر شماره تلفن مستقیم
دفتر مدیر کل محمد کمالی ۳۱۱۷۱۲۱۰
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی آقای زارع زاده ۳۱۱۷۱۳۲۰
معاون  ارزیابی انطباق آقای رنجبر ۳۱۱۷۱۲۳۵
معاون استاندارد سازی و آموزش خانم یکتاپور ۳۱۱۷۱۲۳۰
معاون استاندارد بندر شهید رجایی آقای زبردست ۳۱۱۷۲۱۱۲
رئیس اداره امور حقوقی و رسیدگی به شکایات خانم امیرزاده خیرآباد ۳۱۱۷۱۲۴۱
رئیس اداره حراست آقای  مجیدی ۳۱۱۷۱۲۵۰
رئیس اداره  اوزان و مقیاس ها آقای خورشیدی ۳۱۱۷۱۲۶۰
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای حامدی ۳۱۱۷۱۲۸۰
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت خانم غلامی ۳۱۱۷۱۲۹۰
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد آقای شهبا ۳۱۱۷۱۳۱۰
مسئول آموزش خانم قبالی ۳۱۱۷۱۲۳۳
کارشناس آموزش خانم حیدری ۳۱۱۷۱۲۳۱
رئیس اداره تدوین استاندارد خانم دیانت ۳۱۱۷۱۲۳۸
رئیس اداره امورآزمایشگاه ها اکبر شهبا ۳۱۱۷۱۲۹۲
رئیس اداره توسعه منابع انسانی،بودجه و برنامه ربزی آقای کریم پور ۳۱۱۷۱۳۲۱
رئیس امور مالی آقای کناری زاده ۳۱۱۷۱۳۲۴
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها معاونت شهید رجایی ۳۱۱۷۲۲۱۳
واحد فناوری اطلاعات معاونت شهید رجایی آقای بال افکن ۳۱۱۷۲۳۲۰