خلاصه استاندارد سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید

مقدمه
در این استاندارد مشخصات ویژه کابل های گرد و تخت بالابر و کابل های اتصالات متحرک بر مبنای ولتاژ با سطح مقطع کمتر از 1 میلی متر مربع برای ولتاژ 500-300 ولت و سطح مقطع بزرگتر از 1 میلی مترمربع برای ولتاژهای 750-450 ولت بررسی میشود.
کابل بالابر و کابل اتصال متحرک تخت با روکش پلی وینیل کلراید
ساختمان کابل به دو قسمت هادی و کابل تقسیم شده است. در این استاندارد ، تعداد سطح مقطع مجاز هادی ها ، جنس و تعداد مقاومت آنها  ذکر شده است. همچنین درخصوص عایق نیز جنس، ضخامت، مقاومت عایقی مواردی بیان شده است.
همچنین ترتیب قرار گرفتن رشته ها ، تعداد رشته ها در هر دسته ، فاصله جدا کننده رشته ها ، شرایط قرارگیری ، جنس اجزا تحمل کننده کشش ، جداسازی ، جنس روکش ، شرایط قرارگیری ، ضخامت روکش و حد خطای اندازه ضخامت استاندارد ذکر شده است.
آزمون ها
آزمون هایی که در خصوص این کابل ها انجام می شود شامل آزمون های الکتریکی مطابق با استاندارد 2-607 شامل :
 1. مقاومت هادی
 2. آزمون ولتاژ روی رشته و کابل
 3. مقاومت عایقی
و آزمون های ساختمانی و ابعادی طبق استاندارد 2-607 و 1-607 شامل :
 1. مطابقت با تمهیدات ساختمانی
 2. اندازه گیری ضخامت عایق
 3. اندازه گیری ضخامت روکش
همچنین خواص مکانیکی عایق و روکش شامل آزمون های :
 1. آزمون کشش قبل و بعد از کهنگی و آزمون تلفات جرم می باشد که روش آزمون ها در استانداردهای 1-5525 ، 2-5525 و 7-5525 ذکر شده است.
 2. آزمون فشار در دمای بالا در خصوص "عایق" و "روکش" طبق استانداردهای 6-5525 و 6-607 انجام می شود.
 3. کشسانی و ضربه پذیری در دمای پایین با آزمون خمش برای عایق و کابل در دمای پایین و همچنین آزمون ضربه بر روی کابل تکمیل شده مطابق با روش آزمون 4-5525 و 6-607 انجام می شود.
 4. آزمون شوک حرارتی بر روی عایق و روکش طبق روش آزمون استاندارد 6-5525
 5. استقامت مکانیکی کابل تکمیل شده با آزمون های انعطاف پذیری و انعطاف پذیری ساکن انجام می شود.
 6. آزمون جلوگیری از انتشار شعله طبق استانداردهای 2-607 و IEC60332-1 انجام می شود.
در خصوص کابل های تخت :
-آزمون فشار در دمای بالا با توجه به شکل کناره های کابل ( گرد یا تخت ) برای روکش ها طبق استاندارد 6-5525 انجام میشود . در این بند آماده سازی آزمونه شامل مکانی که نمونه از آن برداشته می شود ، پهنا و ضخامت نوار وضعیت آزمونه در دستگاه آزمون، محاسبه نیروی فشار آورنده و فرورفتگی بررسی می شود.
-  آزمون ضربه روی کابل در دمای پایین
شرایط جرم چکش و مکان ضربه در این بند ذکر شده است.
آزمون انعطاف پذیری
انواع کابلی که شامل این آزمون نمی باشد ، جرم وزنه و قطر قرقره ها در این بند ذکر شده است .
- آزمون انعطاف پذیری ساکن طبق استاندارد 2-607 انجام می شود.
- آزمون جلوگیری از انتشار شعله
محل قرار گرفتن شعله در این بند ذکر شده است.
در بند 3-5 راهنمایی جهت کاربرد این کالا از نظر ارتفاع مکان و سرعت و دمای هادی در استفاده عادی ذکر شده است.
کابل بالابر و کابل اتصال متحرک گرد با روکش پلی وینیل کلراید
در این نوع کابل ها ، قسمت های مخابراتی مجاز که در لایه های کابل می توانند قرار گیرند ، ذکر شده است .
دسته بندی رشته ها ، هسته مرکزی ، قسمت های مخابراتی و پرکننده شامل جنس هسته مرکزی ، جنس پرکننده ها ، تعداد رشته ها ، طول تاب رشته ها ، تعداد رشته ها ، جنس پوشش رشته ها ، جنس حفاظ ، جنس روکش و نحوه قرارگیری ، ضخامت روکش در این استاندارد ذکر شده است .
- آزمون انعطاف پذیری
در خصوص شرایط نقاله ها ، سرعت لحظه ای ، شتاب نسبی و .... توضیحاتی ارائه شده است .
تنظیم تجهیزات ، اتصال الکتریکی به کابل و تجهیزات آزمون ذکر شده است .
-در خصوص کابل هایی که بالابر نیستند آزمون انعطاف پذیری ساکن انجام می شود.

 تهیه و تنظیم: افسانه بادپیما، کارشناس آزمایشگاه برق اداره کل استاندارد هرمزگان