دسترسی سریع

تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
در سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران بـه عهـدۀ معاونـت تدویـن و ترویـج اسـتاندارد قرار دارد کـه ایـن معاونـت از ۳ دفـتر بـه ایـن شرح تشـکیل شـده اسـت :

دفتر تدوین استانداردهای ملی
تدویـن و تهیـه پیش نویـس اسـتانداردهای ملـی در رشـته هـای مختلـف را كمیسـیون های فنی مركب از كارشناسـان سـازمان یـا شركـت هـای تاییـد صلاحیـت شـده، صاحب نظـران مراكـز و موسسـات علمـی، پژوهشـی، تولیـدی و اقتصـادی آگاه و مرتبـط بـا نظـارت دفـتر تدویـن اسـتانداردهای ملـی عهده دار هســتند.

دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
مهم تریـن وظایـف ایـن دفـتر عبارتنـد از :
  1. توسـعه مشـارکت در سیاسـت گذاری ها و فعالیت هـای سـازمان های بیـن المللـی و منطقـه ای استانداردسـازی بـه منظـور تامیـن و حفـظ منافـع جمهوری اسلامی ایران
  2. سامانـدهی مشارکت جمهـوری اسلامی ایران در تدوین استـانداردهای بین الملـلی بـا تشـکیل و نظـارت بـر فعالیت هـای کمیته های فنـی متناظر سـازمان های بین المللـی ،IEC، ISO CODEX و OIML و سـازمان های منطقه ای SMIIC و RISCAM
  3. ارتقا سـطح استانداردسـازی کشـور و همگام سـازی آن بـا فنـاوری روز دنیـا و بـا در نظـر گرفـتن مصالـح و منافع ملی
در سـاختار دفتر مطالعات تطبیقی و مشـارکت در تدوین اسـتانداردهای بین المللی گروه های ذیل مشـغول به فعالیت هستند :
  1. گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی "ISO"
  2. گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی "IEC"
  3. گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی "CODEX"
  4. گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی "OIML"

دفتر آموزش و ترویج استاندارد
یکی از اهداف سازمان ملی استاندارد ایران، ارتقای اندیشه، نگرش و رفتار افراد جامعه نسبت به استاندارد است. با توجه به گستردگی حوزه فعالیت های این سازمان و لزوم افزایش آگاهی های جامعه، این فعالیت در دفتر آموزش و ترویج استاندارد متمرکز است.
 
راهنمای گردش کار تدوین استاندارد ملی :