دسترسی سریع

تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
مرکـز ملی تایید صلاحیت ایران مشـتمل بر سـه معاونـت «تایید صلاحیت نهادهای بازرسـی کننده کالا، خدمات و انرژی، تاییدصلاحیت آزمایشگاه ها و تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده با سه گروه تایید صلاحیـت نهادهـای گواهی کننده سیسـتم های مدیریتی، گـروه تایید صلاحیت نهادهـای گواهی کننده سیسـتم های اشـخاص و گـروه تایید صلاحیـت نهادها و مراکز آموزشـی» اسـت. انجام امـور مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق بر اسـاس الزامات اسـتانداردهای بین المللی به عهده این سـه معاونـت و گروه های تحت مدیریت آنهاسـت. 
توضیحات بیشتر
 
راهنمای گردش کار فرآیند تایید صلاحیت نهادهای بازرسی:
   راهنمای گردش کار ارزیابی برای صدور و یا تجدید گواهینامه شرکت های گواهی کننده :
  راهنمای گردش کار ارزیابی برای تمدید، تعلیق و یا ابطال گواهینامه شرکت های گواهی کننده :
        گردش کار تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO 17025 :