دسترسی سریع

معاونت آموزش و استاندارد سازی
1396/12/24 پنجشنبه

سیاست گذاری و اقدام درخصوص جلب مشارکت و ایجاد زمینه همکاری و تعامل با  متخصصان ، کارشناسان و تمام  گروههای صاحب نظر حقیقی و حقوقی ذینفع و ذیربط استان  در سه حوزه آموزش برون سازمانی ، ترویج استاندارد و تدوین استانداردهای های کارخانه ای ، ملی و بین المللی وهمچنین برنامه ریزی، اجرا  و ارزیابی فرآیند آموزش کارکنان اداره کل و همچنین آموزش های برون سازمانی برای مدیران کنترل کیفیت ، کارشناسان آزمایشگاه های همکار ، کارشناسان رسمی استاندارد و دیگر گروه های مرتبط در راستای افزایش دانش و آگاهی و شایستگی ایشان.

فرم ها

فرم برنامه ریزی آموزشی سال ۱۳۹۶ درخواست صدور یا تمدید پروانه کارشناسی استاندارد ( اشخاص حقوقی ) آئین نامه ماده ۱۵ اطلاعیه

منابع آزمون ها

دستورالعمل روش اجرایی آشنایی با روش اجرایی « روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی»

مریم یکتاپور

( سرپرست استاندارد سازی و آموزش )

تلفن تماس : ۳۱۱۷۱۲۳۰ - 076
ایمیل : amoozeshhormoz@isiri.gov.ir