گزارش تصویری بيشتر

بازدید جناب آقای دکتر درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد به همراه دکتر بن عباس مدیرکل حوزه ریاست هماهنگی امور استان ها سازمان ملی استاندارد از اداره کل استاندارد هرمزگان

بازدید جناب آقای دکتر درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد به همراه دکتر بن عباس مدیرکل حوزه ریاست هماهنگی امور استان ها سازمان ملی استاندارد از اداره کل استاندارد هرمزگان
1400/4/19 شنبه