گزارش تصویری بيشتر

بازدید از واحد های تولیدی بتن آماده ، تن ماهی و آرد شهرستان بندرعباس

بازدید از واحد های تولیدی بتن آماده ، تن ماهی و آرد شهرستان بندرعباس
1399/12/3 یکشنبه